Wijkerpoort

Omdat er grote behoefte is aan meer woningen voor senioren is er door de gemeente een oproep gedaan om meer te bouwen voor deze doelgroep. De eigenaar van Wijkerpoort heeft deze oproep ter harte genomen en een plan laten maken om op het bestaande Wijkerpoort een extra laag te bouwen. Dat gaat uiteraard niet vanzelf. Er is dan ook uitgebreid getekend en gerekend of dit wel kan. Gelukkig blijkt het huidige gebouw een heel degelijk geheel. Dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben dat het ooit gebouwd is door een woningbouwvereniging. De dakvloer bijvoorbeeld is net zo dik als de andere vloeren en dat is niet gebruikelijk. Dus mogelijk heeft een extra laag altijd al tot de mogelijkheden behoort.

Ontwerp
Qua ontwerp sluit de nieuwe dakverdieping aan op wat er elders in de omgeving gebeurd. We hebben het gebouw Mariënkroon als inspiratie genomen. Dit is ook vier lagen hoog op de hoek, heeft dezelfde ronde vorm en ligt aan dezelfde Kerkverreweide. Eigenlijk praten Wijkerpoort en Mariënkroon, tegenover het gebouw, na het toevoegen van de dakopbouw beter met elkaar en wordt de wijk er mooier van. De bijzondere architectonische lijsten aan de ronde gevel gaan we verwijderen en vervangen door een eenvoudige en fraaiere vorm die beter aansluit bij het geheel. Tevens geven we het dak van de ronde hoofdvorm een zinken afwerking, net als Mariënkroon. Als een soort luxe bekroning van de opgetopte Wijkerpoort.

Verduurzaming
De nieuwe dakverdieping biedt ook de mogelijkheid om zonnepanelen toe te voegen, zodat energiekosten omlaag kunnen. De panelen worden mooi weggewerkt achter een iets verhoogde dakrand. En naast een zinklook dak zullen er mooie keramische dakpannen gebruikt worden. In het dak komen mogelijkheden voor vogels om te broeden, bijvoorbeeld de gierzwaluw die gaat helpen om de muggen onder controle te houden. Op de bergingen wordt een grasdak toegevoegd om hittestress te bestrijden en iedereen die erop uitkijkt een mooi uitzicht te bieden.

Renovatie
De eigenaar van het gebouw wil heel graag het bouwproject gebruiken om het gebouw nog mooier te maken. Zo zal de entree mooier gemaakt worden. Er komt een nieuwe lift, omdat de huidige niet naar de 4e verdieping gaat. Alles wordt weer prachtig geschilderd en misschien krijgt de gele baksteen wel een mooi likje muurverf. Het gebouw zal namelijk een complete metamorfose ondergaan doordat er een mooie dakverdieping op komt. Tevens wordt de uitstraling van de gebogen hoofdentree aangepast. Nu lijkt de constructie rond de entree het net een gekke neus. We willen dat graag fraaier maken.

Bouwmethode
Omdat het gebouw heel degelijk gebouwd werd, is het mogelijk een extra verdieping toe te voegen. Uiteraard kunnen we niet eindeloos gewicht toevoegen, dus is er gekozen voor prefabbouw in hout. Dat biedt de mogelijkheid om alles in de fabriek te laten maken en in zo kort mogelijke tijd op het dak te hijsen. Daarmee kunnen we de bouwperiode en de overlast zo kort mogelijk houden. Verder is houtbouw heel verantwoord, omdat bomen blijven groeien en we zo min mogelijk grondstoffen willen gebruiken die een hoge CO2 uitstoot vergen. De huidige bergingen zullen een uitbreiding krijgen in het binnenterreintje zodat de nieuwe bewoners straks ook een bergruimte hebben.

Because there is a great need for more housing for seniors, the city council has called for more to be built for this target group. The owner of Wijkerpoort has taken this call to heart and has had a plan made to build an extra layer on top of the existing Wijkerpoort. Of course this will not happen by itself. Extensive drawings have been made and calculations have been made to see if this is possible. Fortunately the current building appears to be very solid. That will undoubtedly have something to do with the fact that it was once built by a housing association. The roof floor, for example, is just as thick as the other floors, which is not usual. So possibly an extra layer has always been a possibility.

Design
In terms of design, the new roof floor is in line with what is happening elsewhere in the area. We took the Mariënkroon building, opposite the building, as inspiration. This is also four storeys high on the corner, has the same round shape and is situated on the same Kerkverreweide. Actually, after adding the roof structure, Wijkerpoort and Mariënkroon talk to each other better and the neighborhood becomes more beautiful as a result. We will remove the special architectural frames on the round façade and replace them with a simple and more attractive form that fits in better with the whole. We will also give the roof of the round main form a zinc finish, just like Mariënkroon. As a kind of luxurious crown of the upgraded Wijkerpoort.

Preservation
The new roof also offers the possibility of adding solar panels to reduce energy costs. The panels will be nicely concealed behind a slightly raised roof edge. And in addition to a zinc-look roof, beautiful ceramic roof tiles will be used. In the roof there will be opportunities for birds to breed, for example the swift who will help to control the mosquitoes. A grass roof will be added on the storage sheds to combat heat stress and provide a nice view for anyone looking out.

Renovation
The owner of the building is very eager to use the construction project to make the building even more beautiful. For example, the entrance will be made nicer. There will be a new elevator, because the current one does not go to the 4th floor. Everything will be beautifully painted again and maybe the yellow brick will get a nice lick of wall paint. The building will undergo a complete metamorphosis because there will be a beautiful roof. Also, the appearance of the curved main entrance will be changed. Now the construction around the entrance looks like a crazy nose. We would like to make that more attractive.

Construction method
Because the building was built very solidly, it is possible to add an extra floor. Of course, we can't add weight endlessly, so we opted for prefab construction in wood. This offers the possibility of having everything made in the factory and hoisted onto the roof in the shortest possible time. This allows us to keep the construction period and the inconvenience as short as possible. Furthermore, timber construction is very responsible, because trees continue to grow and we want to use as few raw materials as possible that require high CO2 emissions. The current storage rooms will be extended into the courtyard so that the new residents will also have storage space.

Locatie Wijk en Aalburg